GODELLA
L'Ajuntament de Godella emet un comunitat sobre l'acomiadament d'una empleada embarassada
La justicia ha obligat al Consistori a readmetre a la treballadora
REDACCIÓ - 02/03/2018

A la vista de la informació publicada en diversos mitjans de comunicació sobre la sentència del Jutjat Social número 16 de València, en la qual s'obliga a l'Ajuntament de Godella a readmetre en la seua plantilla a una empleada per la nul·litat del seu acomiadament durant el seu embaràs, el consistori vol realitzar algunes consideracions.

1. Els professors i professores de l'Escola de Persones Adultes (personal empleat de l'Ajuntament, igual que els monitors esportius i personal de conservatori) presten els seus serveis de forma discontínua, és a dir, solament durant el període del curs escolar. Per això, ja que tenir el seu contracte de treball té una naturalesa estacional, la forma d'actuar és la següent: quan inicia el curs escolar es procedeix a la crida del treballador i es dóna d'alta en la TGSS i, posteriorment, en finalitzar el curs, es dóna de baixa en la TGSS, sabent que en el setembre vinent a l'inici del curs escolar es procedirà novament a la crida i a donar d'alta en la Seguretat Social a l'empleat. I això és així independentment que els empleats tinguen o no reconeguda la condició "d'indefinits, però no fixos", ja que, en tot cas, la prestació de serveis es contrau a la durada del curs escolar.

2. En el cas de la treballadora a la qual fa referència la sentència, es va procedir d'igual manera durant tots els cursos que va treballar en l'EPA: des del 2012/13 fins a l'actual 2017/18. En el moment la treballadora va notificar la seua baixa per incapacitat temporal per risc durant l'embaràs, l'Ajuntament no li va donar de baixa. Sí ho va fer, igual que en anys anteriors, a la finalització del curs escolar, amb la intenció de tornar a tramitar l'alta a l'inici del curs següent, de la mateixa manera que es procedeix amb la resta d'empleats discontinus. El consistori no va emetre cap carta d'acomiadament i molt menys existia la intenció d'acomiadar a l'empleada.

3. De fet, l'Ajuntament es va posar novament en contacte amb aquesta persona al setembre de 2017, abans de l'inici del present curs escolar, perquè es reincorporara al seu lloc i tramitar novament l'alta en la TGSS, amb total independència que estiguera de baixa per incapacitat temporal derivada de l'embaràs. Davant aquest requeriment, que es va realitzar fins a en dos ocasiones via mail, l'Ajuntament no va obtenir resposta, encara que en l'escrit de demanda es diu que va haver-hi per la seua banda una resposta acceptant l'oferiment. No obstant això, no existeix prova sobre aquest tema. El que sí queda evidenciat és que aquesta persona va tindre coneixement de la crida.

4. A la vista dels fets exposats, l'Ajuntament de Godella considera que no existeix per la seua banda voluntat alguna d'acomiadar a la treballadora, quan se li va donar de baixa a la finalització del curs escolar i posteriorment, al seu inici, es va posar en contacte amb ella per a la seua reincorporació.

5. Pel que fa a la consideració que la treballadora passés a situació "d'indefinida però no fixa" per la concatenació de contractes, l'Ajuntament no s'oposa, i en cap moment ho ha fet al reconeixement d'aquesta condició, sent una qüestió objectiva. Ara bé, malgrat aquest reconeixement, la relació que mantenia amb l'Ajuntament és de caràcter discontinu, purament estacional, on solament es presta serveis pel temps que dura el curs escolar, siga o no el treballador considerat temporal o indefinit.

6. L'Ajuntament de Godella ha presentat un Recurs de Suplicació, en existir jurisprudència que avala que, per a l'existència d'un acomiadament ha d'existir una voluntat inequívoca per part de l'empresa d'extingir el vincle laboral i finalitzar la relació amb l'empleat. Açò no s'ha produït en el cas que ens ocupa.

7. L'Ajuntament, mentre segueixen els tràmits del Recurs de Suplicació, ha readmès a la treballadora conforme els paràmetres que la sentència ha determinat.